Kategorie
Szkolenie

Założenia programowe szkolenia w liceum -Szkole Mistrzostwa Sportowego

Założenia programowe szkolenia w liceum -Szkole Mistrzostwa Sportowego.

Szkoły mistrzostwa sportowego realizują państwową politykę opieki nad uzdolnioną sportowo młodzieżą. System ten funkcjonuje w Polsce od wielu lat, przybiera różne warianty organizacyjne (SMS-y publiczne i niepubliczne), charakteryzuje się zróżnicowaną efektywnością szkolenia i, co najważniejsze, w najbliższym czasie nie widać dla niego alternatywnych rozwiązań (jest zatem w miarę stabilny).

Najważniejszym, strategicznym zadaniem wszystkich SMS-ów, jest pełne rozwinięcie talentu sportowego swoich wychowanków, aż do osiągnięcia mistrzostwa sportowego. W koszykówce kobiet, dziewczęta z liceum (16-19 lat), przy właściwym programie szkolenia i odpowiednim poziomie uzdolnień sportowych (racjonalna selekcja do SMS-u), powinny aspirować do gry w ekstraklasie, a najlepsze nawet do gry w I reprezentacji narodowej. I taki właśnie punkt odniesienia – przygotowanie młodych zawodniczek do wymogów gry w I reprezentacji narodowej -powinien być podstawowym wskaźnikiem oceny efektywności szkolenia w SMS PZKosz w Warszawie.

Drugim priorytetem sportowym jest uzyskiwanie jak najlepszych wyników w międzypaństwowych imprezach mistrzowskich (Mistrzostwa Europy i świata juniorek). Porównanie swoich możliwości i umiejętności na tle rówieśniczek z innych krajów pozwala właściwie budować system motywacji do treningu i gry, a także realnie prognozować przyszłe osiągnięcia sportowe. Spełnia też istotne funkcje promocyjne i prestiżowe systemu szkolenia sportowego.

Polski Związek Koszykówki przyjął w swojej strategii rozwoju dyscypliny wieloetapowy system struktury szkolenia utalentowanej sportowo młodzieży. Rycina 3.1 ilustruje zasadnicze punkty programowe tej koncepcji.

Rycina 3.1. Etapy szkolenia w koszykówce dziewcząt.

Zgodnie z zaprezentowanym schematem, program III letniego liceum sportowego przypada na:

a) ostatni rok szkolenia ukierunkowanego,

b) szkolenie specjalistyczne w wieku juniora,

c) pierwszy rok gry w seniorkach. W systemie rozgrywek FIBA kategoria wieku 19-20 lat to tzw. rozgrywki młodzieżowe, z ogólnoświatowym systemem współzawodnictwa.

W przypadku dziewcząt z naszej strefy geograficznej i klimatycznej należy przyjąć, że w wieku 16-19 lat ich rozwój somatyczny i biologiczny jest w zdecydowanej większości przypadków zakończony, co rzutuje na dobór treści i metod szkolenia.

Także staż koszykarek szkolonych w SMS jest kilkuletni, a więc poziom ich umiejętności specjalistycznych powinien być wysoki. Wszystkie te przesłanki wskazują, że w ich programie szkolenia powinny dominować metody, formy i środki o charakterze specjalistycznym.

Wśród najważniejszych celów, do osiągnięcia których ma doprowadzić realizacja 3-letniego programu szkolenia w omawianym liceum sportowym, wymienić trzeba:

1. wszechstronny rozwój fizyczny, psychiczny i motoryczny, zgodnie z wymogami współczesnej cywilizacji, w systemowym połączeniu z programem wychowania fizycznego obowiązkowego dla LO,

2. optymalne przygotowanie zawodniczek do reprezentowania Polski w kategoriach juniorskich i młodzieżowych, tak by osiągać sukcesy na poziomie Mistrzostw Europy i świata, ze szczególnym uwzględnieniem doskonalenia umiejętności techniczno-taktycznych,

3. pełne rozwinięcie talentu sportowego dziewcząt, tak by w wieku seniorki reprezentować barwy Polski i skutecznie walczyć w sporcie olimpijskim,

4. kształtowanie właściwych postaw społecznych, etycznych i moralnych w grupie sportowej i szkolnej, w tym – w zakresie przygotowania specjalistycznego -zdobycie wiedzy teoretycznej o procesie treningu,

5. wstępne przygotowanie przyszłych kadr instruktorsko-trenerskich.

Podstawową drogą osiągnięcia tak postawionych celów sportowych i szkoleniowych, które wydają się być uniwersalne dla sportu młodzieżowego, jest realizacja wieloletniego programu szkolenia obejmującego m.in.:

• dobór, proporcje i metodyczne rekomendacje odnoszące się do kształtowania sprawności ogólnej i umiejętności specjalistycznych,

• indywidualizację treningów,

• kontrolę treningu i walki sportowej,

• program rejestracji i analizy obciążeń treningowych.