Warunki organizacyjne opracowania, wdrożenia i stosowania Systemu przez polskie związki sportowe

Warunki organizacyjne opracowania, wdrożenia i stosowania Systemu przez polskie związki sportowe.

Rozwój fizyczny młodych sportowców powinien być realizowany w ramach Systemu opracowanego, wdrożonego, finansowanego i kontrolowanego przez polskie związki sportowe. Autorzy proponują uwzględnienie wymienionych poniżej zakresów kompetencji i odpowiedzialności oraz prac merytoryczno-organizacyjnych związanych z wprowadzeniem Systemu do procesu szkoleniowego w danej dyscyplinie.

Polski Związek Sportowy (Pion Szkoleniowy: wiceprezes ds. szkolenia, kierownik wyszkolenia, rada trenerów, trenerzy kadry wszystkich centralnych grup szkoleniowych, trenerzy SMS-ów; grupa ekspertów: naukowcy i praktycy sportu):

• opracowanie Systemu dla danej dyscypliny sportu (po uwzględnieniu ewentualnych uwag, zgłoszonych w trakcie dyskusji szkoleniowych) – wdrożenie, kierowanie i kontrolowanie realizacji Systemu (treningi instruktażowe, wizytacje treningów prowadzonych w SMS-ach i klubach oraz podczas akcji centralnych), każdorazowe „wkomponowanie” Systemu w roczny cykl szkoleniowy danej kategorii wieku i bieżące modyfikacje Systemu.

Polski Związek Sportowy (prezes, zarząd, sekretarz generalny):

• przyjęcie i zatwierdzenie Systemu jako obowiązującego (zawodniczki i zawodnicy kadr narodowych we wszystkich kategoriach wieku, uczennice i uczniowie SMS-ów) i zalecanego (kluby uczestniczące w rozgrywkach państwowych, prowadzonych na różnych szczeblach organizacyjnych) – zabezpieczenie środków finansowych (m.in. okresowe badania diagnostyczne, doposażenie siłowni w SMS-ach w niezbędny sprzęt i urządzenia treningowe, honoraria dla osób opracowujących i wdrażających System).

System przygotowania fizycznego sportowców po zatwierdzeniu przez władze polskiego związku sportowego powinien być obowiązujący dla trenerów i zawodników, uczestniczących w szkoleniu centralnym (wszystkie grupy wieku) oraz zalecany trenerom i zawodnikom klubowym.

Praktyczna realizacja powyższego założenia powinna przebiegać następująco.

Polski związek sportowy odpowiednimi decyzjami „chroni” ciągłość uczestnictwa zawodników kadr narodowych w Systemie. Na przykład przez nałożenie na trenerów kadr wszystkich kategorii wieku obowiązku realizacji Systemu (ten warunek powinien być zawarty np. w umowie, podpisywanej przez przedstawicieli polskiego związku sportowego z trenerem). Trener kadry powinien mieć możliwość pełnej realizacji własnych koncepcji szkoleniowych, dotyczących między innymi: planowania kalendarza zawodów przygotowawczych do udziału w zawodach głównych, realizacji treningów techniczno-taktycznych i warunków merytoryczno-organizacyjnych działania danej grupy szkoleniowej (np. skład drużyny, koncepcja gry, struktura i obciążenie treningów techniczno-taktycznych, skład zespołu szkoleniowego itd.). Natomiast realizacja Systemu powinna być ciągła, niezależna od zmian trenerów kadry, które mogą wiązać się z częstym wprowadzaniem „różnych pomysłów” w zakresie przygotowania fizycznego zarówno młodych, jak i dorosłych sportowców.

Obowiązkiem trenerów kadr narodowych (wszystkich kategorii wieku) powinno być systematyczne, co najmniej raz w miesiącu, kontrolowanie realizacji Systemu przez zawodników wchodzących w skład prowadzonych przez nich grup szkoleniowych.

Rozwój fizyczny sportowców uczestniczących w szkoleniu centralnym (wszystkie kategorie wieku) powinien być wartością „chronioną” przez polskie związki sportowe. Tylko taka realizacja Systemu stwarza możliwość systematycznej, wieloletniej, ściśle zaplanowanej pracy, a tym samym, daje duże gwarancje osiągnięcia zamierzonych celów szkoleniowych.