Kategórie
Školenie

Zmeny aktivity kreatínkinázy (CK) v plazme

Zmeny aktivity kreatínkinázy (CK) v plazme plavcov počas podobdobia špeciálnej prípravy.

Najčastejšie sa pri diagnostických testoch vedci zameriavajú na priamu reakciu na cvičenie, napr.. s akou intenzitou sa cvičenie vykonávalo. Najdôležitejším problémom na tréningu je únavový proces, t.j.. reakcia na snahu, a zvyšok fáza, počas ktorého prebiehajú kompenzačné procesy. Hodnotenie priebehu rekreačných procesov vo výcviku plavcov je jedným z najdôležitejších problémov racionálneho tréningu, hlavne, keď hráči trénujú z 2-4 krát denne.

Na hodnotenie stavu organizmu sa použila aktivita kreatínkinázy v plazme, enzým nachádzajúci sa hlavne v kostrovom svalstve, ktorého úroveň zreteľne odráža svalovú odpoveď na pôsobiace zaťaženie [Hubner-Woźniak E., Lerczak K., Blach W., Borkowski L. 1996],

Hľadali sa vzťahy medzi tréningovými záťažami (objem a intenzita) a aktivita kreatínkinázy v plazme plavcov a do akej miery môže aktivita CK v plazme charakterizovať stupeň preťaženia tela fyzickou námahou, t.j.. pod vplyvom aplikovaných tréningových záťaží?

Výskum sa uskutočnil dňa 10 plavci akademickej sekcie v podobdobí špeciálnej prípravy na letné majstrovstvá Poľska.

Každé ráno pred tréningom, pre jeden mikrocyklus, z ušného laloku bola odobratá krv a bola stanovená aktivita CK. Výsledky stanovení aktivity CK v plazme sú uvedené v tabuľke 6.6.

Prvé určenie CK bolo urobené v pondelok (1.06) ráno pred začatím tréningu na nový vyvíjajúci sa mikrocyklus. Základná aktivita CK bola v rozmedzí od 126 (konkurent Ch.P) robiť 291 U / l (pre W.R.) (tab. 6.6), prekračuje odpočinkovú normu u všetkých respondentov (10-80 U / l). Pravdepodobne to bolo spôsobené účasťou plavcov v 3- celodenná súťaž o VC Poľska, ktorá predchádzala súčasnému výskumu (29-31.05).

Obzvlášť vysoké aktivity CK boli zaznamenané u konkurenta W.P (prichádza do 400 U / l), kde to dorástlo 3 deň mikrocyklu, a potom sa znížil na koniec mikrocyklu. Jednodňová prestávka na odpočinok (Nedeľa) spôsobil pokles aktivity tohto enzýmu na úroveň podobnú ako u iných konkurentov.

Tabuľka 6.6. Výsledky stanovenia aktivity kreatínkinázy (CK) v plazme plavcov v podobdobí špeciálnej prípravy na MP

Výsledky stanovení aktivity CK (priemerné hodnoty) na pozadí objemu plávania (w km) naznačujú, že 4 v deň mikrocyklu boli zmeny objemu plávania úmerné aktivite CK, t.j.. zvýšenie objemu plávania bolo sprevádzané zvýšením aktivity enzýmu a naopak (kopať. 6.5).

Obrázok 6.5. Zmeny v činnosti CK (priemerné hodnoty) na pozadí objemu plávania (km) hráči akademickej sekcie v podobdobí špeciálnej prípravy na MP.

Ž 5 i 6 Deň po poklese objemu plávania sa zvýšila hladina aktivity CK. Môžete predpokladať, že došlo k súbehu únavy a ťažkostí s jej úplnou kompenzáciou. Od 1 robiť 5 Testovací plavci cvičili v mikrocykle 2-3 krát denne, zatiaľ čo 6 iba raz denne, zatiaľ čo 7 bol deň odpočinku. Po prestávke (začiatok 2. mikrocyklu) Aktivita CK bola takmer dvakrát nižšia (106 U / l) v porovnaní s výsledkami základnej štúdie na začiatku týždňa (176 U / l). V nasledujúcich troch tréningových dňoch zodpovedal nárast plaveckého objemu zvýšeniu aktivity CK. V tréningových predpokladoch trénera boli najvyššie zaťaženia aplikované v utorok a štvrtok. Aktivita CK vyvrcholila v stredu, piatok a sobotu. Účinok aplikovaného tréningového zaťaženia teda možno považovať za konzistentný s predpokladmi trénera.

Aj keď výsledky naznačujú koreláciu medzi CK a objemom plávania, bola štatisticky nevýznamná. Možno si všimnúť jednotlivca, často významné rozdiely medzi testovanými plavcami.

Tiež stojí za zmienku, že aktivita CK na začiatku mikrocyklu bola významne nižšia ako aktivita základnej línie, čo naznačuje, že deň voľna prispel k úplnej reštitúcii. Všetky predmety (okrem CH.P) reagoval so zvýšením aktivity CK (9.06) na zaťažení aplikovanom v prvý deň mikrocyklu (kopať. 6.6).

Obrázok 6.6. Zmeny aktivity CK v plazme v štúdiách akademickej sekcie sa vznášajú v podobdobí špeciálnej prípravy na MP.

Výsledky uskutočneného výskumu naznačujú, že je možné hodnotiť regeneračnú kapacitu plavcov, a teda nepriamo, reakcie športovcov na aplikované tréningové zaťaženie na základe meraní aktivity CK v plazme.

Rôzne reakcie niektorých hráčov naznačujú potrebu individuálnych tréningových riešení, s prihliadnutím na úpravu typu pôsobiacich zaťažení fyzickou námahou.

* * *

Z olympijských hier v Moskve (1980) Poľskí plavci získavajú medaily na najväčších svetových podujatiach. Spočiatku to boli účinky fungovania škôl športového šampionátu. Koncentrácia hmotných prostriedkov, trénerského personálu a predovšetkým najtalentovanejšej mládeže priniesla stále lepšie výsledky. Bol to hlavne výsledok zmien v tréningovom procese. Ročné poplatky sa zvýšili na 3 000 km a viac, a s takýmito požiadavkami sa dokázalo vyrovnať len máloktorý konkurent. Jadrom poľského plaveckého systému mal byť zvyšujúci sa počet textových správ v 80. rokoch, ako aj športové školy pôsobiace na základni, ako aj triedy s rozšíreným programom telesnej výchovy., áno z hľadiska výkonu, a zdravie (masový šport). Nestalo sa, a fungovanie SMS v rokoch 90 ukázalo sa – kvôli ich klesajúcej úrovni – oblasť výberu hráčov pre americké kluby. Príprava poľských plavcov v USA vrhla na tréningový proces iné svetlo, jednak z hľadiska fyzického, a psychologická príprava. Poľskí tréneri tiež zmenili prístup k tréningu z kvantitatívneho na kvalitatívny, od skupinového tréningu po formovanie mimoriadne talentovaných jednotlivcov. V ich veku došlo k významným stratám talentovanej mládeže 16-18 rokov, a pokrok vo výkonnosti počas tohto obdobia bol často pomalší.

Zdá sa, že pomocou takýchto podrobných opisov tréningovej práce adolescentných hráčov a kontrolných ukazovateľov je možné racionálne naplánovať športový rozvoj plavca, berúc do úvahy obidva zákony biologického vývoja, ktorá zahŕňa racionálne využitie energetického potenciálu rastúceho organizmu, ako aj formulovanie tréningových cieľov a optimalizácia tréningových záťaží potrebných na ich dosiahnutie.

Na základe týchto skutočností stojí za zváženie štandardizácia súboru testov na hodnotenie kondičného stavu a techniky plávania hráčov vo všetkých SMS a ich zavedenie ako povinných.. Takto by sa dala porovnať príprava hráčov trénujúcich v rôznych strediskách. Zároveň mohol každý tréner dodatočne (ak vidí potrebu) použitie, okrem testov a povinných testov, ďalšie vlastné testy.