Kategórie
Školenie

Odvekí basketbalisti trénujúci záťaž 16-18 rokov

Odvekí basketbalisti trénujúci záťaž 16-18 rokov.

Šport pre deti a dorast je subsystém súťažného športu zameraného na výber a výber jednotlivcov s predispozíciou na dosahovanie najvyšších výsledkov v dospelosti a ich prípravu na absolvovanie špecializovaného výcviku.. Športový tréning tu spadá do obdobia určeného procesmi rastu, vývoj a dozrievanie. Berúc do úvahy tieto podmienky, cieľom je vyvinúť konkrétnu organizáciu a metodiku výcviku a špecifický systém súťaže., podriadené všeobecným cieľom, pravidlá a zákony rozvoja športových majstrovstiev. Šport pre deti a dorast je neoddeliteľnou súčasťou, progresívny vzdelávací proces, pokrýva svoje prvé roky. Jeho efektívnosť by sa nemala posudzovať na základe míľnikových výsledkov, ale berte do úvahy iba stupeň dosiahnutia predpokladaných strategických cieľov.

Šport pre deti a dospievajúcich je úvodnou fázou dlhodobého tréningového procesu. Jeho priebeh musí byť preto naprogramovaný veľmi opatrne a zodpovedne. To je miesto, kde sa rozhoduje o smerovaní ďalšieho kariérneho rozvoja. Tu sa formujú základy budúceho šampionátu (progresívny vývoj) alebo prijme riešenie, ktoré vedie k rýchlemu nárastu výsledkov už v dospievaní (intenzívny rozvoj). V prospech jednotného zaobchádzania so systémom športového tréningu a systémového prístupu k športu detí a dorastu v jeho rámci je potrebné pristupovať k programovaniu tréningu rovnako, zohľadnenie prijatých strategických cieľov a všetkých potrebných obmedzení vyplývajúcich z biológie vývoja. Neexistujú teda žiadne „špeciálne“ plánovanie a „špeciálne“ riešenia. Existuje iba múdry prístup, vyplývajúcich z potreby zohľadniť vývojové podmienky a snahy o optimalizáciu odbornej prípravy. Ak sa chystáte dosiahnuť vrchol športového šampionátu, musíte neustále dodržiavať nielen zákony upravujúce výcvik, ale aj akékoľvek pravidlá rozvoja, zdravie, vzdelávanie a výchova. Ciele a úlohy v tejto oblasti sa musia premietnuť aj do dlhodobých programov a plánov pre prvé stupne odbornej prípravy.

Pri navrhovaní dlhodobého tréningového programu si musíte uvedomiť dlhú cestu vedúcu k majstrovstvu. Na dosiahnutie tejto úrovne hráč pracoval od 8 robiť 10 rokov ako súčasť cieleného a špeciálneho školenia. V závislosti od disciplíny môže byť toto obdobie dlhšie (vytrvalostné disciplíny) alebo kratšie (rýchlostné disciplíny). Výcvik sa však musí vždy prispôsobiť zákonitostiam charakteristickým pre vývojovú fázu mladého organizmu (v športe dospelých máme do činenia s jedincami s ukončenými vývojovými procesmi). Je tiež potrebné vziať do úvahy javy vývoja z hľadiska morfológie, motorické schopnosti, psychologické, mentálne a sociálne. Tréningové podnety by mali dopĺňať vývojové javy a formovať systém v súlade s jeho súčasnými schopnosťami, a dosiahnuté športové výsledky by sa mali podriaďovať cieľom a postupnému a postupnému dosahovaniu majstrovstiev.

Tréning je veľmi silná sada podnetov. Musíte si pamätať, že pod jeho vplyvom je vyvíjajúci sa organizmus prestavaný týmto smerom, v ktorom to budeme formovať fyzickými cvičeniami. Pri prekročení funkčných limitov adaptácie môže dôjsť k narušeniu biologickej rovnováhy, k vývojovým abnormalitám a disproporciám.

V tréningovom procese sa musí osobitná dôležitosť prikladať cvičeniu, charakteristické pre rôzne typy foriem fyzickej aktivity. Z metodických dôvodov ich v praxi definujeme ako tréningové záťaže, t.j.. vyplývajúcich z implementovaných postupov odbornej prípravy.

Tréningová záťaž (cvičenie) je to množstvo práce určitého typu a intenzity, vykonané súťažiacim v danom cviku, tréningová jednotka alebo cyklus. Zameriavajú sa na množstvo rôznych reakcií a procesov v rámci jednotlivých funkcií a orgánov zapojených do informačnej a energetickej bezpečnosti práce.

Cvičné zaťaženie možno charakterizovať dvoma parametrami. Prvým je veľkosť (objem) práca, kvantitatívne charakteristiky úsilia. Druhým je intenzita, kvalitatívna zložka, vyjadrujúci pomer skutočného výkonu, vyvinuté v danej pohybovej úlohe – na maximálny výkon, rozšíriteľný.

Hľadajú sa spôsoby, ako racionalizovať školenie (aj najmladší športovci) v prvom rade treba brať do úvahy typ, veľkosť a štruktúra zaťaženia. Otázka výberu zaťaženia (a cvičiť) v ďalších fázach a rokoch prípravy je to jeden zo základných problémov. Z metodického hľadiska možno všetky záťaže a cvičenia rozdeliť na: všestranný (všeobecný rozvoj), cielené a špecializované. Ich proporcie v ďalších fázach a cykloch odbornej prípravy sú rôzne a slúžia na dosiahnutie rôznych cieľov.

Zvýšenie športovej úrovne v počiatočných fázach by malo byť spôsobené takýmto súborom stimulov, v ktorých výhodou je záťaž a komplexné cvičenia (Ž). Po určitej dobe, keď spozorujeme príznaky znižovania ich dopadu na dynamiku nárastu výsledku, záťaž a mali by sa zvýhodniť cielené opatrenia (U). To zabráni spomaleniu tempa zlepšovania výsledkov. Ich vplyv sa však časom tiež zmenšuje. To vás prinúti opäť zmeniť štruktúru vášho tréningu, t.j.. dosiahnuť väčší počet intenzívnejšej pracovnej záťaže a osobitných prípravných opatrení (S), ako aj pre intenzívnejšie metódy. Takýto postup je charakterizovaný racionálnym nárastom zaťaženia.

Fyzické úsilie (cvičenie) využívajú a súčasne ovplyvňujú rôzne zdroje energie. V adolescentnom tréningu je stratégia používania cvičení s rôznou intenzitou kritickou otázkou. Berúc do úvahy vynikajúcu schopnosť dospievajúcich znášať ťažké bremená a prispôsobiť sa im – musíte byť stále opatrní, že príliš intenzívne a dlhotrvajúce úsilie by neviedlo k narušeniu racionálnej rovnováhy medzi energiou použitou pri tréningu, a energiu potrebnú na udržanie optimálneho tempa vývojových procesov.