Kategórie
Školenie

Profesionálny šport mladých ľudí z hľadiska hodnotovej orientácie

Profesionálny šport mladých ľudí z hľadiska hodnotovej orientácie.

Axiologickou perspektívou športu je pokus o určenie toho, aký typ orientácie si mladí športovci v tejto oblasti zvolia. Ich názory sú nepochybne deklaráciou, ale určite nie sú bez skúseností a reflexie. To, že pri výbere alebo súbore hodnôt pre súťažný šport sa objavili iba pozitívne hodnoty, dokazuje, tento šport možno dnes s týmito hodnotami do značnej miery označiť ako realitu.

Tabuľka 12.1. Hodnoty súťažného športu pri hodnotení športovej mládeže.

Vo svetle údajov v tab. 12.1 viac ako 1/2 respondentov hodnotí súťažný šport ako vytrvalosť pri dosahovaní cieľa – hodnoty mimoriadnej osobnosti a tvorivého významu pre jednotlivca, áno v športovej dimenzii, sociálne, a mentálne. V prípade 47,8% respondentov je profesionálny šport príležitosťou spoznať svet. Môžete súdiť, že vzhľadom na povahu tejto hodnoty, t.j.. inštrumentálny, respondenti mali podstatný záujem. Táto hodnota má však aj kognitívny rozmer, dôležité pre tvar osobnosti mladého človeka. Všetky ostatné hodnoty sa spomínajú menej často. Aj keď ako napr: zdravie – 30,3%, mobilita – 21,4%, harmonická stavba tela 15,9%, potešenie z námahy -19,4% tvoria podstatu súťažného športu. Preto sa spomínajú tieto hodnoty. Nie sú to základné hodnoty, ale tvoria existenciu súťažného športu. Nízke percentuálne hodnoty ako napríklad sláva boli zarážajúce, potešenie byť lepším, ktoré sú pre mladých ľudí prirodzenou potrebou, tendencia, aj individuálna potreba.

Axiologický obraz súťažného športu, aj keď veľmi pedantné, nadobúda úplne iné farby, keď považujeme súťažný šport za hodnotu vo vzťahu k iným hodnotám. Tento vzťahový charakter hodnotenia súťažného športu je uvedený v tab. 12.2.

Tabuľka 12.2. Názory študentov – športovci ďalej. súťažný šport.

Ukazovali sa v nej dominantné názory respondentov, že mladí ľudia chcú šport, ktorý je bezpečný pre zdravie. Avšak v stanovisku 59,5% V mladosti je šport niečo medzi prácou a zábavou, a v oveľa menšej miere 46,3% je to len ťažká a vyčerpávajúca práca. Skutočnosť bola alarmujúca 30,8% názory respondentov, že šport brzdí štúdium a prácu. Na čo slúžia tieto špeciálne školy, škola športových majstrovstiev? Ak 1/3 mladí ľudia po niekoľkých rokoch skúseností s nimi vyjadrujú tento názor.

Na inom mieste, pri pokuse o empirickú definíciu súťažného športu sme získali podobné ukazovatele. toto, aký je šport pre respondentov? Tieto výsledky sú uvedené v tab. 12.3.

Pýtajúc sa na ich názor, SMS mládež asi. súťažný šport, chceli sme poznať ich postoj k realite aspoň v týchto otázkach, ktoré údaje uvádzame.

Údaje z tab. 12.4 ukázal, že polovica respondentov hodnotila poľské podmienky pre súťažný šport ako priemerné. Ďalej v tab. 12.5,3/4 mysleli si športovci SMS, že v Poľsku sa na šport vynakladalo príliš málo peňazí. Túto výnimočnú skepsu respondentov a nízku klasifikáciu v porovnaní so súťažným športom v Poľsku podporilo aj nízke hodnotenie ľudí v športe., ktoré hodnotenie prezentujú údaje v tab. 12.6 i tab. 12.7 a nízke hodnotenie športovej udalosti - tab. 12.8. Iba 1/3 respondentov hodnotilo športové predstavenie pozitívne. Polovica respondentov ich hodnotila skôr pozitívne. Samozrejme môžete povedať, že tieto hodnotenia boli výsledkom toho, že títo mladí ľudia boli v súťažnom športovom prostredí. Ale podľa nás – byť znamená neznamená vedieť všetko, či si uvedomiť. Podľa nášho názoru išlo o tieto hodnotenia deklarované respondentmi z dôvodu nedostatočnej znalosti. spoločenský význam súťažného športu a zmeny v ňom prebiehajúce, a budúca úloha týchto mladých športovcov v súťažnom športe a spoločnosti.