Kategórie
Školenie

Návrhy na organizačné zmeny systému športovej prípravy v inštitúciách športovej výchovy na rok 2004.

Návrhy na organizačné zmeny systému športovej prípravy v inštitúciách športovej výchovy na rok 2004.

Ministerstvo národného školstva a športu, po analýze fungovania existujúceho systému športovej prípravy detí a dorastu v ústavoch športovej výchovy, navrhuje jeho implementáciu na základe:

• zverenie priamej organizačnej a finančnej implementácie týchto programov do inštitúcií športového vzdelávania – provinčné interdisciplinárne športové zväzy (wiss), v tejto súvislosti spolupracujú s jednotkami miestnej správy (jst) a poľské športové zväzy – dohľad nad obsahovými aspektmi procesu športového tréningu v týchto inštitúciách (na základe dohôd medzi wiss, a pzs i jst). V dôsledku zmeny predmetu zmluvy s Ministerstvom národného školstva a športu o spolufinancovaní prípravy športovo nadanej mládeže vo verejných textových správach z r. 2004 r. – prostriedky pôjdu priamo do škôl zjednodušeným spôsobom, iba prostredníctvom jedného zo subjektov (wiss) a nie napr.. cez 3-4 Poľské športové zväzy, ako predtým, ak škola poskytuje výcvik vo viacerých športoch.

• zahrnutie vojvodských samospráv do spolupráce pri prevádzkovaní interdisciplinárnych škôl športového šampionátu;

• začlenenie do vojvodstva, realizované wiss, aj žiaci športových tried a škôl, riadené mestskými a mestskými samosprávami;

• školenie zamestnancov poľských športových zväzov (KNJ, rám C) -po cca. 20-40 najtalentovanejších hráčov v tejto disciplíne, v juniorských a mládežníckych kategóriách v strediskách športovej prípravy mládeže (jednotlivé disciplíny) alebo na neverejných školách športového šampionátu (tímové hry), organizované na základe zariadení s veľmi vysokým športovým, výcvikovým a spoločenským štandardom.

Navrhuje sa vyrábať z 1 Januára 2004 r. zmeny v spôsobe prevodu a zaúčtovania súm spolufinancovania inštitúcií športového vzdelávania. Všetky verejné sms (v jednotlivých disciplínach) dostanú prostriedky na tréning hráčov s požadovanou športovou úrovňou na základe zmlúv, ktoré každoročne uzatvára ministerstvo národného školstva a športu s príslušným medziodborovým športovým zväzom vojvodstva (wiss) na celkovú implementáciu „Tréningového a súťažného programu pre športovo nadanú mládež“. V súlade s dohodami, ktoré tento rok uzavrel minister národného školstva a športu s maršálmi všetkých provincií, tento program bude možné každoročne spolufinancovať aj z rozpočtov vojvodských samospráv.

Presun finančných prostriedkov na základe dohôd s WISS umožní maršalom vojvodstiev mať väčší záujem o rozvoj inštitúcií športového vzdelávania pôsobiacich v ich oblasti a z tohto zdroja umožní aj podporu vzdelávania študentov týchto škôl. – napriek tomu, že sú vedení miestnymi vládami na iných úrovniach. V budúcnosti by sa malo vyvinúť úsilie na podnietenie podpisu zmlúv medzi miestnymi samosprávami, ktoré majú záujem o delegovanie prevádzkovania škôl verejného športového šampionátu na provinčné vlády.. Súvisí to s čoraz rozšírenejším fenoménom „regionalizácie“ verejných SMS správ, sa prejavil veľkým podielom na príprave hráčov z regiónu, kde škola funguje (stredná 68,6%, ale napr.. voiv. Podlasie – 96,2% alebo voiv. Lublin – 95,6%).

Príslušné poľské športové zväzy jednotlivých disciplín, po zmene spôsobu financovania športovej výchovy, bude podpisovať zmluvy s Ministerstvom národného školstva a športu o výkone metodického a výcvikového dozoru a ad hoc a komplexných inšpekciách tréningového procesu hráčov, na ktorých sa vzťahuje program.

tiež, v rámci programu budú môcť poľské športové združenia, ktoré majú záujem, požiadať o spolufinancovanie prípravy najvýznamnejšej skupiny talentovaných hráčov (napr.. s majstrovskými triedami) v novovzniknutej tzv. strediská športových majstrovstiev pz.

Navrhuje sa zachovať výcvik talentovanej mládeže v kolektívnych športových hrách v súčasnej podobe – neverejné školy športového majstrovstva vedené kompetentnými pzs. Rovnako neexistujú žiadne návrhy na zmeny vo fungovaní a financovaní stredísk športového tréningu mládeže prevádzkovaných poľskými športovými zväzmi.