Kategórie
Školenie

Medzinárodný test fyzickej zdatnosti – EUROFIT

Medzinárodný test fyzickej zdatnosti – EUROFIT

Na objektivizáciu praktickej činnosti školiteľov sa rozhodlo použiť starostlivo vybraný súbor testov všeobecnej fyzickej zdatnosti, s vedecky dokázanou platnosťou, spoľahlivosť a rozlišovacia hodnota.

Výber nebol ľahký, a preto je nevyhnutné navrhované riešenia odôvodniť.

Existuje veľa batérií testov, ktoré kontrolujú úroveň fyzickej zdatnosti. Niektoré z nich sú vekovo špecifické, ako napr. testy pre deti predškolského veku, pre školákov, Pre dospelých, starí ľudia. Niektoré sú prispôsobené lekárskej diagnóze, napr.. pohybové testy používané pri terapeutickej rehabilitácii alebo testy pracovnej kapacity, odporúčajú kardiológovia, alebo hodnotenie flexibility kĺbov použitých v reumatológii, atď. Mnoho testov je určených na hodnotenie všeobecnej fyzickej zdatnosti a na hodnotenie zameranej alebo špeciálnej zdatnosti sú najznámejšie testy športovej zdatnosti vyvinuté bývalým Vedeckým ústavom telesnej kultúry.. Pretože, ak si chceme zvoliť test alebo testovacie batérie pre použitie v praxi, najskôr sa musíme rozhodnúť, čo chceme vyhodnotiť a pre koho majú byť pohybové testy určené.

V Poľsku sa za posledné dve desaťročia stali populárnymi dve batérie hodnotiace všeobecnú fyzickú zdatnosť mladých ľudí. Jedná sa o medzinárodný test fyzickej zdatnosti pozostávajúci z ôsmich pohybových testov a európskeho testu, skrátene EUROFIT.

Pre batériu International Test sme vyvinuli poľské štandardy vo forme 100-bodových tabuliek (Štefan Pilicz, Ryszard Przewęda, Janusz Dobosz a Sylwia Nowacka-Dobosz). Na EUROFIT-e sme vyvinuli aj aktuálne referenčné rámce vo forme percentilových mriežok (Romuald Stupnicki, Ryszard Przewęda, Katarzyna Milde). Pre praktikov telesnej výchovy a športu je však použitie percentilov ťažšie, ako pomocou bodovacích tabuliek.

Okrem toho sú otázne dva testy batérie EUROFIT, menovite test rovnováhy a vytrvalostné kyvadlo prebiehajúce v sekcii 20 m so zvyšujúcim sa tempom behu diktované z magnetofónu. V prvom rade je pokus o rovnováhu pre deti v prvých ročníkoch školy príliš ťažký (99% študenti nie sú schopní to urobiť), po druhé, má diskontinuálne hodnotenie: ak testovaný neurobil test, dostane 0, ak prvý krát – dostane 1, ako druhý – dostane 2, ak na tretiu – dostane 3, atď., to znamená, že hodnotenie sa začína tým najhorším, potom je to v najlepšom a postupne sa to zhoršuje. Na úseku premáva kyvadlová doprava 20 m vznáša metodické výhrady, pretože respondent sa môže spoznať, že je už veľmi unavený alebo tester môže urobiť toto rozhodnutie na základe subjektívnych vnemov (napr.. všíma si začervenanie tváre). Toto je nepochybne alternatívny pokus, pretože tento test je možné nahradiť testom PWC-170, ale pre test PWC-170 je potrebný cykloergometer, čo v praxi komplikuje jeho implementáciu.

Nevýhodou testovania batérií EUROFIT je táto, že väčšina z nich je skreslená, t.j.. skupinové výsledky nie sú bežne distribuované (Gaussova krivka). Táto nevýhoda pri jednotlivých meraniach je irelevantná, ak však chceme hodnotiť skupinovú zdatnosť na základe testov EUROFIT, pre výpočet aritmetického priemeru, alebo iné štatistické operácie, musíme použiť ďalšie úpravy, ako napr. logaritmus.

Berúc do úvahy vyššie uvedenú nepríjemnosť, V praxi sa najčastejšie používajú medzinárodné testovacie batérie, hlavne, že je to u nás známejšie. Keďže Rada Európy, ku ktorej Poľsko patrí už viac ako tucet rokov, odporúča (toto je návrh – nie zatykač), používať EUROFIT, pretože tento test vyvinul Výbor pre rozvoj športu Rady Európy ("Rada Európy, Výbor pre rozvoj športu “) a propaguje svoje úspechy.

Navrhujeme však z praktických dôvodov držať sa medzinárodného testu (technicky ľahšie uskutočniteľné, jasnejšie pri diagnostikovaní a predpovedaní).

OPIS MEDZINÁRODNEHO TESTU FYZIKÁLNEJ FITNESS

Tento test fyzickej zdatnosti sa odporúča ľuďom vo veku od 6 robiť 32 rokov. Jednotlivé testy si vyžadujú pomerne veľa úsilia, a preto by ľudia, ktorí ich absolvujú, mali byť zdraví a vytrvalo pripravení.

Test zahŕňa nasledujúcich osem pokusov:

1) beh na diaľku 50 m;

2) skok do diaľky z miesta;

3) a) beh na diaľku 600 m – dievčatá až 11 rokov a chlapci do 11 rokov;

b) beh na diaľku 800 m – dievčatá vo veku 12 a viac rokov;

c) beh na diaľku 1000 m – chlapci vo veku 12 a viac rokov;

4) meranie sily ruky (dynamometr);

5) silová vytrvalosť;

a) zavesené na pokrčených rukách – dievčatá všetkých vekových skupín a chlapci do 11 rokov;

b) príťahy, zatiaľ čo visíte na tyči – chlapci vo veku 12 a viac rokov;

6) diaľková kyvadlová doprava 4 krát 10 m;

7) zadné brušáky vykonávané v priebehu času 30 s;

8) predný trup.

Test by sa mal vykonať do dvoch dní. Prvý deň by sa mal posúdiť stav kondície pokusov: 1, 2 i 3. Na druhý deň – ďalšie pokusy (4-8). Alebo môžete všetky skúšky spustiť v jeden deň v uvedenom poradí, s tým však, že skús 3 (vytrvalostný beh) malo by sa urobiť ako posledné.

1. Beh na diaľku 50 m (kopať. 7.1)

Vybavenie a pomôcky: časovače, pištoľ alebo iné štartovacie zariadenie, vlajky na označenie začiatočných a cieľových miest.

Spôsob vykonania: na povel „na svoje miesta“ stojí subjekt nehybne pred štartovacou čiarou v polohe krokovania (takzvaný. vysoký štart). Na signál vybehne a najazdenou rýchlosťou prejde určenú vzdialenosť.

Skóre: s dvoma prevodovými stupňami meranými s presnosťou na 1/10 s záleží na lepšom čase.

Pripomienky: Signálom na vzlet môže byť výstrel zo štartovacej pištole alebo iný signál, dobre viditeľné pre časomeračov. Môže bežať niekoľko predmetov súčasne, ale potom musí mať každý samostatný časomerač. Bežecký pás by mal byť dobre pripravený a správne označený. Atmosférické podmienky – bez nadmerného vetra a teplotných extrémov.