Kategórie
Školenie

Komplexný fyzický a motorický rozvoj študentov – SMS prehrávače

Komplexný fyzický a motorický rozvoj študentov SMS.

Komplexný fyzický a motorický rozvoj študentov, vrátane získania množstva zručností (zvyky) pohyb, to je úloha, pred ktorou stoja školské triedy telesnej výchovy. Podľa právneho stavu z počiatku 2003 rok, telesnej výchovy v ročníkoch I-III profilovanej strednej školy, by sa mali implementovať v rozmere 3 týždenné vyučovacie hodiny.

V SMS je počet hodín venovaných rozvoju športových schopností oveľa väčší. Napriek tomu by sa nemala zanedbávať funkcia všestranného motorického rozvoja mladých dievčat, aj v smere rozvíjania základov fitnes, alebo získanie pohybových schopností užitočných v živote (napr.. plávanie, lyžovanie, tancovať). Preto ako súčasť tréningového procesu, ktorá prebieha počas školského roka, najmenej tri vyučovacie jednotky každý týždeň, by sa mali venovať činnostiam všeobecnej povahy. Podrobné organizačné riešenia, týkajúce sa príkladných tréningových mikrocyklov basketbalistov, sú uvedené vo zvyšku práce.

Na hodinách telesnej výchovy by sa mali odporúčať najmä gymnastické cvičenia, atletika a plávanie. Triedy realizujúce program telesnej výchovy tiež plnia dôležitú reštitučnú funkciu – napr.. aeróbne cvičenia urýchľujú oddychové procesy na fyziologickej úrovni, a zmena pracovného prostredia (vzduch, the, voda) priaznivo vplýva na psychické uvoľnenie (odklon od monotónnosti činností v športovej hale).

Didaktický plán strednej školy by mal využívať aj ďalšie možnosti aktívneho trávenia času, napr.. ako súčasť tzv. „Zelená škola“. Zostať spolu, napr.. v mesiaci máj, ktorá je zvyčajne bez veľkých športových súťaží, v atraktívnej turistickej lokalite, kombináciou vzdelávacích hodnôt, voľný čas a integrácia. Je to tiež dôležitý prvok ovplyvňujúci harmonický vývoj, nielen fyzické a motorické schopnosti dievčat, ale aj psychické a sociálne.