Kategórie
Školenie

Individuálny vzdelávací program

Individuálny vzdelávací program.

Jednou z najťažších úloh v SMS je určiť optimálne proporcie medzi tímovým tréningom (ktoré budujú taktický obraz tímu, zlepšiť efektívnosť hry vzhľadom na súčasné potreby) a individuálne školenie (ktoré rozvíjajú potenciál jednotlivých hráčov, najmä s ohľadom na vlastnosti motorickej a technickej prípravy).

V SMS by malo byť jasne zdôraznené individuálne školenie, zamerané na konkrétne potreby hráčov, skôr ako sa sústrediť (nadmerne) nad súčasnými potrebami tímovej taktiky (teda výsledky tímu). Je to jasné, že individuálne školenie môže mať rôzne organizačné formy, napr.. skupinový tréning jednotlivých formácií alebo zlepšenie spolupráce medzi hráčmi a strednými jazdcami, alebo rýchlostný tréning v podskupinách, aeróbna vytrvalosť alebo dynamická sila.

Zavedenie SMS do praxe si vyžaduje vypracovanie individuálneho výcvikového programu, po ktorom nasledujú nasledujúce organizačné a výcvikové prvky:

1. Každý pretekár by mal mať vlastný originálny individuálny tréningový program.

2. Každý jednotlivý vzdelávací program by mal spĺňať dané kritériá (pre daný tréningový cyklus):

a) špecifickosť, kde by mali byť zreteľne uvedené prvky podliehajúce individuálnemu tvarovaniu,

b) merateľnosť, kde by mala byť definovaná úroveň daného prvku a jasne definovaný rozsah pokroku,

c) aktuálnosť, kde definujeme časové obdobie, v ktorom by sa mal dosiahnuť pokrok.

3. Princípom individuálneho výcvikového programu by malo byť zdôraznenie kvality výcviku a jeho sústredenia na jeden alebo prípadne dva prvky daného rozsahu a ich komplexnú podobu., alternatívne vylepšenie v rôznych situáciách a variantoch. Bolo by chybou povrchne viesť individuálny výcvik s ohľadom na 5-6 položky, čo by pravdepodobne nespĺňalo hodnotu dôkladného zlepšenia.

4. Východiskom individuálneho tréningového programu je komplexné hodnotenie stavu tréningu a odborných schopností hráčok (diagnostika), ktorých účinkom by mala byť príprava jednotlivých profilov motorickej prípravy a jednotlivých charakteristík technických a taktických schopností hráčov z hľadiska ich hodnôt a nedostatkov. Cenné budú aj charakteristiky osobnosti, kvality vôle a motivácie jednotlivých basketbalistov.

Všetci školitelia pracujúci v SMS by mali byť zapojení do realizácie školení v rámci jednotlivých výcvikových programov.

Nápady na tréning a obsah tímového tréningu, skupina alebo jednotlivec by mali byť úzko prepojené a navzájom sa dopĺňať. Obsahom individuálneho tréningu môžu byť všetky prvky, ktoré tvoria koncept „športovej športovej formy“. Výber týchto položiek, dĺžka práce na nich do značnej miery závisí od miesta v ročnom tréningovom cykle (prípravné obdobie, počnúc, prechodný), na predispozície konkurenta, úroveň a tempo jeho biologického vývoja a terénna špecializácia. Individuálny tréning by však mal mať vždy pozitívny vplyv na úroveň technických a taktických schopností a psycho-fyzické dispozície súťažiaceho.

Pri plánovaní individuálneho tréningu môžete brať do úvahy minimálne dva jeho aspekty:

1) rozvoj a zdokonaľovanie tých dominantných (silný) stránky schopností a zdatnosti športovca,

2) vyrovnanie nedostatkov na požadovanú úroveň (slabosti) v profile jej schopností a efektívnosti.

Výber stratégie závisí od rozhodnutia školiteľa, ktorá musí odhadnúť rozsah možných rezerv obsiahnutých v úrovni prípravy jednotlivých hráčov.