Rejestracja obciążenia treningowego

Rejestracja obciążenia treningowego.

Konieczne jest prowadzenie przez zawodniczki i zawodników (wszystkich kategorii wieku) indywidualnych zeszytów treningowych „Trening siłowy”, w których powinni rejestrować obciążenie (objętość i intensywność) w poszczególnych: ćwiczeniach, jednostkach treningowych, etapach i okresach.

Rejestrować należy wartości:

– objętości, tj. wykonanej pracy (suma iloczynów podniesionych mas na sztandze lub na innym sprzęcie czy urządzeniu i powtórzeń w serii ćwiczenia: np. 20 kg • 8 powtórzeń + 30 kg • 5 powtórzeń + 40 kg • 3 powtórzenia • 4 serie ćwiczenia = 790 kg);

– intensywności, tj. wartości podnoszonych mas na sztandze lub na innym sprzęcie czy urządzeniu (najczęściej używa się jako wskaźnika intensywności tzw. średni ciężar treningowy w danym ćwiczeniu, tzn. iloraz objętości i liczby powtórzeń ćwiczenia, np. 790 kg : 25 powtórzenia = 31,6 kg w 1 powtórzeniu), wyższy średni ciężar świadczy o większej intensywności treningu;

– ciężarów maksymalnych (CM) osiągniętych podczas sprawdzianów w ćwiczeniach testowych (np. wyciskanie sztangi w leżeniu tyłem na ławce – 72,5 kg, próba podniesienia 75 kg – nieudana; prostowanie nóg („wypychanie” obciążenia obunóż) w pozycji siedząc – 155 kg, więcej nie próbowano);

– samooceny stanu psychofizycznego przed i po treningu (np. punktowa w skali 1-5: 1 punkt – stan zły, 2 – nie najlepszy, 3 – średni, 4 – dobry, 5 – bardzo dobry lub opisowa – np. przed treningiem – dobre samopoczucie, po treningu -wyraźnie gorsze);

– masy ciała sportowca (np. przed treningiem – 74,2 kg, po treningu – 73,6 kg).

Zaleca się, zwłaszcza w treningach z zawodnikami początkującymi, wpisywanie do zeszytu treningowego planu (masy sztangi w kolejnych seriach poszczególnych ćwiczeń) na następny trening. Ten plan musi uwzględniać realizację treningu ostatniego. Jest to szczególnie ważne w sytuacji prowadzenia treningów z liczną grupą (np. 15-18) zawodników, gdy podczas treningu praktycznie nie ma możliwości aktualnego wprowadzania korekt. Doświadczeni zawodnicy (seniorzy), na etapie stosowania formy indywidualnych treningów, mogą samodzielnie planować obciążenie treningowe.