Propozycje zmian w systemie szkolnictwa sportowego

Propozycje zmian w systemie szkolnictwa sportowego

Szkoły mistrzostwa sportowego są placówkami systemu oświaty umożliwiającymi najzdolniejszej sportowo młodzieży łączenie nauki z intensywną pracą treningową, prowadzącą do rozwoju talentu sportowego.

Aktualny system finansowania oświaty pozwala na przeznaczanie z budżetu państwa (w ramach subwencji oświatowej dla jednostek samorządu terytorialnego) na funkcjonowanie szkół mistrzostwa sportowego zwiększonych środków finansowych w wysokości wynikającej z podwojenia kwoty przeznaczanej na jednego ucznia w danym roku budżetowym. Dodatkowe środki mogą być również generowane przez jednostki samorządu terytorialnego.

Oprócz ww. subwencji MENiS przeznacza dodatkowe fundusze (ze środka specjalnego) na realizację programu szkolenia sportowego uczniów – zawodników o określonym poziomie sportowym. Każdy uczeń – zawodnik corocznie oceniany jest wg. kryteriów uwzględniających jego poziom sportowy (aktualnie posiadana klasa sportowa, start w imprezie głównej, uczestnictwo w kadrach polskich związków sportowych) oraz realizację planów startowo-szkoleniowych (załącznik nr 1).

Powyższe czynniki, oprócz tego, że pozwalają na analizę przebiegu szkolenia każdego zawodnika, wpływają na wysokość dofinansowania każdej placówki szkolnictwa sportowego a także umożliwiają porównanie poziomu szkolenia w każdej z nich.

Stan szkolnictwa sportowego w 2003 roku

W roku 2003 Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu dofinansowuje szkolenie sportowe 1883 uczniów – zawodników z 26 dyscyplin sportu, zgrupowanych w 32 publicznych szkołach mistrzostwa sportowego (sms), 8 niepublicznych szkołach mistrzostwa sportowego (nsms) i 8 ośrodkach szkolenia sportowego młodzieży (ossm) prowadzonych przez polskie związki sportowe. Szczegółowe dane przedstawiono w tabeli 13.1.

Tabela 13.1. Placówki szkolenia sportowego w Polsce działające w dyscyplinach sportu wraz z liczbą trenujących w nich uczniów.

1493 zawodników tych placówek prezentuje poziom sportowy, określony posiadaniem następujących klas sportowych:

• klasą mistrzowską międzynarodową i mistrzowską MM i M – 226 uczniów;

• klasą I – 624 uczniów;

• klasą II – 643 uczniów.

Pozostali zawodnicy prezentują poziom niższy niż II klasa sportowa, co nie może świadczyć o ich „mistrzostwie sportowym”, na które wskazuje sama nazwa placówek, w których się szkolą.