Propozycje zmian w systemie dofinansowywania placówek szkolnictwa sportowego od roku 2004.

Propozycje zmian w systemie dofinansowywania placówek szkolnictwa sportowego od roku 2004.

Po analizie dotychczasowego systemu dofinansowania oraz uzyskiwanych efektów sportowych proponuje się, aby zróżnicowanym dofinansowaniem ze środka specjalnego MENiS objęci byli uczniowie o następującym poziomie sportowym:

• zawodnicy legitymujący się klasą MM i M – (aktualnie 226 osób w 26 dyscyplinach sportu); zawodnicy ci winni posiadać indywidualne programy szkoleniowe opracowane przez trenera kadry i zatwierdzone przez poszczególne związki sportowe, do realizacji w konkretnej placówce szkoleniowej;

• zawodnicy legitymujący się co najmniej I klasą sportową – (aktualnie 624 osób w 26 dyscyplinach sportu);

• zawodnicy legitymujący się co najmniej II klasą sportową – (aktualnie 643 osoby w 26 dyscyplinach sportu).

Z bieżących danych wynika, że jest to około 1500 zawodników, których proces szkoleniowy, realizowany w placówkach szkolnictwa sportowego, powinien być dofinansowany. Wątpliwości budzić może dofinansowywanie ok. 160 zawodników spośród wyżej wymienionych, którzy osiągnęli wymagany poziom sportowy, ale nie zostali powołani do żadnej z kadr.

Departament Strategii Rozwoju Sportu, koordynujący „Program szkolenia i współzawodnictwa młodzieży uzdolnionej sportowo”, proponuje – od roku budżetowego 2004 – nie dofinansowywać szkolenia zawodników o poziomie sportowym poniżej II klasy sportowej.

Naliczając kwoty dofinansowania dla placówek szkolnictwa sportowego proponuje się zróżnicowanie ich wysokości w zależności od prezentowanego poziomu sportowego zawodników wg następujących zasad:

• klasa MM i M – 100% kwoty wyliczonej na jednego zawodnika szkolonego w tym systemie;

• klasa I – 75% kwoty j.w.;

• klasa II – 50% kwoty j.w.;

• ponadto proponuje się utrzymanie premiowania szkół naliczaniem dofinansowania za każdego absolwenta, kontynuującego uprawianie sportu na najwyższym poziomie, reprezentującego nasz kraj w imprezach międzynarodowych -200% kwoty j.w.

Zawodnicy – uczniowie szkół mistrzostwa sportowego nie odpowiadający powyższym kryteriom mogliby uczestniczyć w programie szkoleniowym realizowanym w placówkach szkolnictwa sportowego, ale już bez dofinansowania ze środka specjalnego MENiS. Winni oni realizować podstawowy program szkoleniowy wynikający z arkusza organizacji szkoły, finansowany z subwencji oświatowej oraz środków własnych organu prowadzącego.