Propozycje zmian organizacyjnych w systemie szkolenia sportowego w placówkach szkolnictwa sportowego od roku 2004.

Propozycje zmian organizacyjnych w systemie szkolenia sportowego w placówkach szkolnictwa sportowego od roku 2004.

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, po analizie funkcjonowania dotychczasowego systemu szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w placówkach szkolnictwa sportowego, proponuje jego realizację w oparciu o:

• powierzenie bezpośredniej realizacji organizacyjno-finansowej tych programów w placówkach szkolnictwa sportowego – wojewódzkim interdyscyplinarnym stowarzyszeniom sportowym (wiss), współpracującym w tym zakresie z jednostkami samorządu terytorialnego (jst) oraz polskimi związkami sportowymi – nadzorującymi od strony merytorycznej proces szkolenia sportowego w tych placówkach (na podstawie porozumień pomiędzy wiss, a pzs i jst). Wskutek zmiany podmiotu umowy z MENiS na dofinansowanie szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo w publicznych sms od 2004 r. – środki finansowe trafią bezpośrednio do szkół w uproszczony sposób, tylko poprzez jeden z podmiotów (wiss) a nie np. poprzez 3-4 polskie związki sportowe, jak dotychczas, jeśli szkoła prowadzi szkolenie w kilku dyscyplinach sportu.

• włączenie samorządów wojewódzkich do współpracy w prowadzeniu interdyscyplinarnych szkół mistrzostwa sportowego;

• objęcie szkoleniem wojewódzkim, realizowanym przez wiss, również uczniów z klas i szkół sportowych, prowadzonych przez samorządy gminne i miejskie;

• prowadzenie szkolenia kadr polskich związków sportowych (KNJ, kadra C) -po ok. 20-40 najzdolniejszych zawodników w dyscyplinie, w kategoriach juniora i młodzieżowca w ośrodkach szkolenia sportowego młodzieży (dyscypliny indywidualne) lub w niepublicznych szkołach mistrzostwa sportowego (gry zespołowe), zorganizowanych na bazie obiektów o bardzo wysokim standardzie sportowo-szkoleniowym i socjalnym.

Proponuje się dokonać od 1 stycznia 2004 r. zmiany sposobu przekazywania i rozliczania kwot dofinansowywania placówek szkolnictwa sportowego. Wszystkie publiczne sms (w dyscyplinach indywidualnych) otrzymywać będą środki finansowe na szkolenie zawodników o wymaganym poziomie sportowym w ramach umów zawieranych corocznie przez DSRS MENiS z właściwym wojewódzkim interdyscyplinarnym stowarzyszeniem sportowym (wiss) na całościową realizację „Programu szkolenia i współzawodnictwa młodzieży uzdolnionej sportowo”. Zgodnie z zawartymi w bieżącym roku przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu porozumieniami z marszałkami wszystkich województw, program ten będzie mógł być również corocznie dofinansowywany z budżetów samorządów wojewódzkich.

Przekazywanie środków w ramach umów z wiss pozwoli bardziej zainteresować marszałków województw rozwojem placówek szkolnictwa sportowego funkcjonujących na ich terenie i umożliwi wspieranie szkolenia uczniów tych szkół również z tego źródła – mimo prowadzenia ich przez samorządy innych szczebli. W przyszłości należy dążyć do zainspirowania podpisywania umów pomiędzy zainteresowanymi samorządami o przekazanie prowadzenia publicznych szkół mistrzostwa sportowego przez samorządy województw. Wiąże się to z coraz szerzej występującym zjawiskiem „regionalizacji” publicznych sms, objawiającym się dużym udziałem w szkoleniu zawodników z terenu województwa, w którym działa szkoła (średnio 68,6%, ale np. woj. podlaskie – 96,2% czy woj. lubelskie – 95,6%).

Właściwe polskie związki sportowe dyscyplin indywidualnych, po zmianie sposobu finansowania szkolnictwa sportowego, będą podpisywały z DSRS MENiS umowy na sprawowanie nadzoru metodyczno-szkoleniowego i przeprowadzanie doraźnych i kompleksowych kontroli procesu szkolenia zawodników objętych programem.

Ponadto, w ramach realizacji programu zainteresowane polskie związki sportowe będą mogły ubiegać się o dofinansowanie szkolenia najwybitniejszej grupy uzdolnionych zawodników (np. z klasami mistrzowskimi) w nowotworzonych tzw. ośrodkach mistrzostwa sportowego pzs.

Szkolenie młodzieży uzdolnionej w zespołowych grach sportowych proponuje się pozostawić w dotychczasowej formie – niepublicznych szkół mistrzostwa sportowego prowadzonych przez właściwe pzs. Nie proponuje się również zmian w funkcjonowaniu i finansowaniu ośrodków szkolenia sportowego młodzieży prowadzonych przez polskie związki sportowe.