Program szkolenia w rocznym cyklu treningowym

Program szkolenia w rocznym cyklu treningowym – założenia.

Generalną zasadą planowania makrocyklu powinno być planowanie „od ogółu do szczegółu” wg kolejności:

1. Wyznaczenie celu głównego i celów pośrednich oraz terminów i miejsc ich realizacji.

2. Wyznaczenie ram czasowych okresu startowego w oparciu o kalendarz zawodów – termin rozpoczęcia i zakończenia.

3. Wyznaczenie ram czasowych okresu przygotowawczego, które zależą od: czasu okresu startowego, liczby i rangi występujących w nim zawodów.

4. Wyznaczenie ram czasowych okresu przejściowego – jego wewnętrzna struktura zależy od stanu w jakim zawodnik zakończy okres startowy:

– roztrenowanie i wypoczynek, gdy nie jest wyczerpany startami,

– wypoczynek bierny i wdrażanie do kolejnego okresu przygotowawczego, gdy wykazuje oznaki znacznego przemęczenia startami,

– leczenie i odbudowa zdolności do treningu, gdy wystąpiły urazy wymagające leczenia sanatoryjnego lub szpitalnego.

5. Określenie wskaźników stanu wytrenowania, ich wartości i terminów uzyskania.

6. Terminy, liczba i rodzaj działań kontrolnych.

7. Globalne wielkości obciążeń – dni, treningi, godziny, kilometry, powtórzenia, itp.

8. Zabezpieczenie organizacyjne i materialne szkolenia.

Plan organizacji szkolenia w rocznym cyklu treningowym składa się z dwóch części:

– części opisowej,

– części graficznej.

Na część opisową składa się pakiet informacji odnoszących się do kluczowych punktów organizacji i metodyki szkolenia.

1. Charakterystyka zawodnika (grupy zawodników): wiek, staż, rozwój biologiczny, potencjał ruchowy, uzdolnienia i predyspozycje, poziom wytrenowania -sprawność fizyczna i umiejętności techniczno-taktyczne, wskaźniki stanu wytrenowania, wyniki sportowe.

2. Cel szkoleniowy lub wynikowy – cel główny i cele pośrednie.

3. Założenia metodyczno-szkoleniowe.

4. Kalendarz zawodów – ranga, miejsce, terminy.

5. Struktura czasowa treningu – periodyzacja, cykliczność – terminy.

6. Kontrola – rodzaj, sposób, terminarz (co? jak? kiedy?).

7. Globalne wielkości obciążeń – liczba dni szkolenia, treningów, zawodów, godzin, kilometrów, ton, powtórzeń (skoków, rzutów, złożeń, strzałów).

8. Zabezpieczenie organizacyjno-materialne i finansowe szkolenia – baza treningowa, zgrupowania, sprzęt sportowy, osoby i instytucje współpracujące.

Na część graficzną składa się grafik organizacji szkolenia tzw. „łączka”, ilustrujący przebieg procesu szkolenia w najistotniejszych jego przedsięwzięciach szkoleniowych. na rycinach przedstawiono dwa wzory takiego arkusza: jeden dla roku kalendarzowego, drugi dla roku szkolnego.