Program kształtowania właściwych postaw etycznych, społecznych i moralnych.

Program kształtowania właściwych postaw etycznych, społecznych i moralnych.

Postawy tego typu kształcone są nieustannie, w toku realizacji całego programu edukacyjnego liceum. Tym niemniej dostrzegając specjalne potrzeby, jakie niesie ze sobą współczesny sport w powyższej problematyce, w SMS podjęto (eksperymentalnie) realizację specjalnego programu pod nazwą „Atena”.

Jest to cykl spotkań psychoedukacyjnych obejmujący w skali roku szkolnego 27 zagadnień realizowanych w 13 spotkaniach 90-minutowych. Spotkania mają stanowić „odskocznię” w całotygodniowym cyklu zajęć obowiązkowych. „Luźny” (na wesoło), ale i praktyczny charakter zajęć ma sprzyjać wyrobieniu sprytu wewnętrznego (umiejętności postępowania z samym sobą – przekraczanie własnych ograniczeń, barier psychologicznych, nawyków i przyzwyczajeń) oraz zewnętrznego (autoprezentacji, nieszablonowych interakcji z otoczeniem, współdziałania w grupie).

Tematy spotkań są sformułowane enigmatycznie w sposób zamierzony, mający wzbudzać ciekawość i zdziwienie prowadzące do głębszego uczestnictwa w zajęciach. Dlatego właściwym przedstawieniem programu jest prezentacja autorska.

Spotkania nie mają charakteru wykładów. Interaktywna metoda prowadzenia zajęć (sokratejska) ma umożliwić wypowiedzenie się każdego z uczestników. Tematy pełnią tu funkcję pretekstu do twórczej wymiany zdań prowadzącej do uświadomienia własnych poglądów i ich wpływu na efektywność postępowania. Przekraczając własne ograniczenia i bariery uczestnicy sami dochodzą do rozwiązań i odpowiedzi na stawiane im problemy i pytania. Prowadzący pełni funkcję nadzorującego przewodnika.

W trakcie zajęć wykorzystuje się holenderską metodę Video Interaction Training. Metoda ta służy budowaniu samoświadomości (rozbudzanie wewnętrznego obserwatora), podnoszeniu samooceny, uczy dobrych relacji interpersonalnych, pomaga znaleźć rozwiązania w sytuacjach stresowych.

Stosując tę metodę można podnosić również kwalifikacje nauczycieli, trenerów i pedagogów szkolnych w zakresie komunikacji i efektywności pracy. Jest to niezwykle skuteczna (80% skuteczności) i szybka metoda.

Celem nadrzędnym tego programu jest uzyskanie zdrowego i harmonijnego rozwoju psychofizycznego zawodniczek. Celem pośrednim jest wytworzenie umiejętności: uważnego i spójnego postępowania, poleganie na sobie, mówienia: „nie” (asertywności), współdziałania w grupie, koncentracji, pracy z emocjami i ciałem, jasnego i precyzyjnego wypowiadania się, odporności na stres.

Przedstawione ramy 3-letniego programu szkolenia w liceum sportowym pokazują jedynie właściwy kierunek pracy. Teraz ten obszar należy wypełnić atrakcyjną treścią. Ale to już jest pochodna wiedzy i doświadczenia trenera, którego „warsztat pracy” jest w tym przypadku wartością najważniejszą. Należy jedynie mieć nadzieję, że do pracy z młodzieżą licealną trafią najwybitniejsi fachowcy w swoich dyscyplinach sportu. To będzie najwartościowszy gwarant optymalnego rozwoju karier utalentowanej sportowo młodzieży.