Kategorie
Szkolenie

Dodatkowe uwagi do szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo

Dodatkowe uwagi do szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo.

W dotychczasowej praktyce bardzo często zdarza się, że trener, z którym zawodnik rozpoczyna karierę sportową, w wielu przypadkach …

Kategorie
Szkolenie

Propozycje zmian organizacyjnych w systemie szkolenia sportowego w placówkach szkolnictwa sportowego od roku 2004.

Propozycje zmian organizacyjnych w systemie szkolenia sportowego w placówkach szkolnictwa sportowego od roku 2004.

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, po analizie funkcjonowania dotychczasowego systemu szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w …

Kategorie
Szkolenie

Propozycje zmian w systemie dofinansowywania placówek szkolnictwa sportowego od roku 2004.

Propozycje zmian w systemie dofinansowywania placówek szkolnictwa sportowego od roku 2004.

Po analizie dotychczasowego systemu dofinansowania oraz uzyskiwanych efektów sportowych proponuje się, aby zróżnicowanym dofinansowaniem ze środka specjalnego MENiS objęci …

Kategorie
Szkolenie

Propozycje zmian w systemie szkolnictwa sportowego

Propozycje zmian w systemie szkolnictwa sportowego

Szkoły mistrzostwa sportowego są placówkami systemu oświaty umożliwiającymi najzdolniejszej sportowo młodzieży łączenie nauki z intensywną pracą treningową, prowadzącą do rozwoju talentu sportowego.

Aktualny system …

Kategorie
Szkolenie

Podsumowanie – Problem kształcenia sportowego i edukacji młodzieży

Podsumowanie – Problem kształcenia sportowego i edukacji młodzieży.

Problem kształcenia sportowego i edukacji młodzieży uzdolnionej sportowo był i jest ważnym i doniosłym problemem społecznym. Tak dla społeczeństw industrialnych, postmodernistycznych a …

Kategorie
Szkolenie

Społeczny kontekst samooceny karier sportowych uczniów-zawodników SMS.

Społeczny kontekst samooceny karier sportowych uczniów-zawodników SMS.

Tylko 11,2% badanych uważało swoją dotychczasową karierę za udaną – tab. 12.13, ponad połowa z nich 53,7% sądziła, że dotychczas była ona częściowo …

Kategorie
Szkolenie

Oczekiwania i aspiracje uczniów-zawodników SMS a ich biografia sportowa

Oczekiwania i aspiracje uczniów-zawodników SMS a ich biografia sportowa.

Poziom sportowy SMS za sprawą udziału tej młodzieży w zawodach różnej rangi, bogatego kalendarza imprez, w statystyce i ocenie władz sportowych …

Kategorie
Szkolenie

Sport wyczynowy młodzieży w perspektywie orientacji na wartości

Sport wyczynowy młodzieży w perspektywie orientacji na wartości.

Aksjologiczna perspektywa widzenia sportu jest próbą określenia jakiego typu orientacją w tej dziedzinie obierają młodzi sportowcy. Ich opinie są niewątpliwie deklaracją, ale …

Kategorie
Szkolenie

Problematyka i metoda badań

Problematyka i metoda badań

Kontrowersje narosłe wokół społecznych skutków tak doraźnych jak i długotrwałych – uprawiania sportu wyczynowego przez dzieci i młodzież wiązano zazwyczaj ze zjawiskiem „wczesnej specjalizacji” [Ważny Z., …

Kategorie
Szkolenie

Społeczne oczekiwania i aspiracje uczniów-zawodników SMS-ów w świetle ich postaw i wyborów

Społeczne oczekiwania i aspiracje uczniów-zawodników SMS-ów w świetle ich postaw i wyborów.

Z dotychczasowych badań nad biografią sportową i karierą sportową młodzieży można stwierdzić, że biografia i kariera sportowa wpłynęły …